Backup and Recovery

Internet Security and Data Protection

การสำรองข้อมูล เป็นเรื่องสำคัญ

การป้องกันที่ดีที่สุด คือการสำรองข้อมูลไว้ และสามารถกู้คืนกลับมาได้อย่างรวดเร็วเมื่อยามฉุกเฉิน

Arak Data Protection Solution

ข้อมูลที่สำคัญในองค์กร ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอ่อนไหวส่วนบุคคล หากต้องมีการโอนถ่ายข้อมูลไปยังสถานที่อื่น หรือ Cloud ต่างประเทศ ควรมีการเข้ารหัสไฟล์และสำเนาข้อมูลส่วนสำคัญให้อยู่ในประเทศไทย

ติดตั้งง่าย

ซอฟต์แวร์รองรับระบบปฏิบัติการ Windows

และ Linux รวมถึง Virual Machine (VM)
การสำรองข้อมูลและกู้คืนกลับ

สำรองข้อมูลเริ่มต้นโดยเพิ่มข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น โดยใช้เทคนิค Incremental backups ทำให้การกู้คืนกลับของข้อมูลสามารถทำได้อย่างรวดเร็วขึ้นเมื่อประสบเหตุปัญหาที่ไม่คาดฝัน

มีการเข้ารหัสข้อมูล

เมื่อมีการนำข้อมูลโอนถ่ายไปยังที่อื่นข้ามเครื่อง หรือข้ามผ่านอินเทอร์เน็ต ข้ามหน่วยงาน หรือโอนถ่ายข้อมูลไปยังระบบ Cloud ทั้งในและต่างประเทศมีการเข้ารหัสข้อมูลด้วย AES-256 encryption

การลดปริมาณข้อมูลในการส่งออก

ข้อมูลสำรองจะถูกบีบอัดก่อนที่จะเข้ารหัสและอัพโหลดผ่านตัว Arak Data ที่ทำมาเพื่อรองรับการบีบอัด Zip/Deflate หรือ 7z/LZMA2 รวมถึงการทำ Deduplication จะค้นหาไฟล์ที่ซ้ำกันและเนื้อหาที่คล้ายคลึงกันและจัดเก็บเพียงครั้งเดียวในการสำรองข้อมูล ทำให้การจัดการทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น

เกี่ยวกับ ARAK Data Backup/Recovery

สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ หรือขอเรียกว่า “CIPAT” ได้ร่วมกับพันธมิตรบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูล บริษัท SRAN Technology ซึ่งเป็นบริษัทคนไทย ได้ทำการร่วมออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์ ที่ชื่อ ARAK Data Protection ขึ้นโดยอาศัยทีมงานผู้เชียวชาญและทีมพัฒนาจิตอาสาคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมกันพัฒนาและออกแบบโปรแกรมขึ้น โดยจุดประสงค์หลักการพัฒนาคือต้องการสร้างซอฟท์แวร์ที่ช่วยป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่สำคัญของเรา และรวมถึงองค์กร ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เป็นการรักษาอธิปไตยทางข้อมูลของผู้ใช้งาน และหน่วยงานที่ใช้การป้องกันข้อมูลไม่เกิดการรั่วไหล และการละเมิดข้อมูล โดยตั้งชื่อซอฟท์แวร์นี้ว่า ARAK Data Protection ซอฟท์แวร์นี้สามารถป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอ่อนไหวส่วนบุคคล เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของประเทศไทยหรือเรียก PDPA (Privacy Data Protection Act) รวมถึงการป้องกันข้อมูลสำคัญ โดยมี การทำการเข้ารหัสข้อมูล เพื่อเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผย ทั้งที่เก็บบันทึกในองค์กร หรือเก็บไว้ยังผู้ให้บริการคลาวด์ในต่างประเทศ

คู่มือการใช้งาน